เราได้ย้ายเว็บไซต์กองแผนงานจากเว็บไซต์ชั่วคราวนี้กลับไปสู่ http://www.plan.su.ac.th แล้ว